توضیحات کامل :

مبانی نظری ماهیت خود کنترلی

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  • منبع : دارد (به شیوهAPA)
  • نوع فایل: WORDو قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

مفهوم ماهیت خودکنترلی، به شکل های بسیاری در سراسر تاریخ بشر ظاهر شده است. تراژدی های یونان باستان، آکنده از پندارهlrm;های درماندگی بشر در برابر خدایان و یا سرنوشت بود. نمایشنامهlrm;های شکسپیر، هم نمایشگر سرنوشت محزون از پیش تعیین شده، و هم نمایانگر ارادهlrm;ی آزاد است.

فیلسوفان، با مفهوم هستهlrm;ی کنترل تحت عنوان جبرگرائی در برابر ارادهlrm;ی آزاد، دست به گریبان بودهlrm;اند.

جامعه شناسان آن را به عنوان خودمختاری در برابر خود بیگانگی و یا ناتوانی نام بردهlrm;اند و روانشناسان از آن به عنوان رفتارگرائی در برابر ذهن گرایی نام برده اند. نیچه ، قدرت را مهمترین پدیده روان شناختی نامیده است و آدلر در نظام روانشناسی فردی خود بیان کرده است که مبارزه کردن برای کنترل شخص بر سرنوشت خود، مهمترین انگیزش است و هر شخص بدون احساس چنین کنترلی دچار عقدهlrm;ی حقارت، خواهد بود و ممکن است درصدد جبران بیش از حد تلاشهای خود برای رسیدن به حس کنترل یا غلبه باشد. همهlrm;ی اینها به عقیدهlrm;ی ساموئل بال (1994)، مبین ریشهlrm;های تاریخی و نظری هستهlrm;ی کنترل میlrm;باشد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده دارای نوجوان
شاید دوست داشته باشید

با این وجود سازهlrm;ی خود کنترلی را نخستین بار فارز (1957) و راتر (1966) به شیوهlrm;lrm;ی علمی وارد واژگان روان شناختی کردند. این سازه، در مطالعات مربوط به انگیزش، به گونه فزایندهlrm;ای اهمّیت نظری و علمی بدست آورده است.

سازه خود کنترلی ریشه در نظریهlrm;ی یادگیری اجتماعی دارد. در این نظریه، تقویت به عنوان تعیین کنندهlrm;ی رفتار شناخته شده است و ادراک فرد در مورد منبع این تقویت عنصری اساسی در تعیین رفتار است.

به عبارت دیگر، به عقیدهlrm;ی راتر ادراک فرد از تقویت (پاداش یا تنبیه)، یک ویژگی دو ارزشی را به وجود میlrm;آورد. بدین معنی که در هر رفتاری این دو ارزش (دو قطب) نمیlrm;تواند با هم وجود داشته باشند. این متغییر دو قطبی خود کنترلی درونی در مقابل خود کنترلی بیرونی است(راتر، 1966 به نقل از محمد خیر، 1378).

مفهوم خودکنترلی که در سال1974توسط اشنایدر گسترش یافت، به این معنی است که یک شخص در موقعیت خود چه قدر انعطاف پذیر یا چه قدر پایدار است(کاشال وکوانت، ۲۰۰۶). اشنایدر بیان کرد، مردم در یك بحث كلی به دو دسته تقسیم می شوند: افراد با خودكنترلی بالا و افراد با خودكنترلی یایین كه هر كدام ویژگی هایی دارند(کجدال، 2003).

برخی از افراد نسبت به موقعیت های اجتماعی حساس هستند و ظاهر خود را متناسب با موقعیت رایج تنظیم می کنند، این افراد را با خودکنترلی بالا می نامیم. در مقابل افرادی هستند با خودکنترلی پایین كه تمایل دارند فکر و احساس خود را بیان نمایند، تا اینکه آن را متناسب با موقعیت سازماندهی کنند(اشنایدر، 1974). همچنین بالا یا پایین بودن خودكنترلی در افراد به تفاوت در نگرش، رفتار، ادراكات و باورها بستگی دارد(اشنایدر، 1974 ؛ به نقل از کومر و تامپسون، 2003).

مبانی و پیشینه نظری سیستم ، سیستم اطلاعات و اهمیت آن
شاید دوست داشته باشید