فهرست

عنوان

صفحه

فصل اول : مقدمه

1-1 انواع ژنراتورها

1

1-2 پيشينه تاريخي

1

1-3 استانداردها و مشخصات

4

فصل دوم: تئوري ژنراتور سنكرون

2-1 القاي الكترومغناطيسي

6

2-2 سرعت، فركانس و زوج قطبها

7

2-3 بار، مقادير نامي و ضريب توان

8

2-4 MMF ، فلوي مغناطيسي

9

2-5 فازورهاي دوار

10

2-6 دياگرام فازوري

11

2-6-1 ولتاژ نامي، استاتور بدون جريان ، شرايط مدار باز

11

2-6-2 ولتاژ نامي، جريانت استاتور نامي و ضريب توان نامي

11

2-7 گشتاور

13

2-8 سيم پيچ سه فاز

13

2-9 هارمونيك ها: سيم پيچي توزيع شده و كسري

14

فصل سوم : روتور و استاتور

3-1 سيم پيچي روتور

3-2 دمنده ها

19

3-3 هسته استاتور

20

3-4 سيم پيچي استاتور

20

فصل چهارم : سيستم هاي خنك كن

4-1 خنك كن هيدروژني

21

4-2 سيستم خنك كن هيدروژني

22

4-3 سيستم خنك كن آبي سيم پيچ استاتور

30

4-4 سيستم هاي خنك كن ديگر

36

فصل پنجم: توربوژنراتور TY105

5-1 اصل ماشين سنكرون

38

5-2 تشريح ژنراتور

39

5-2-1 دورنمايي از ژنراتور

39

5-2-2 استاتور

39

5-2-3 سيم پيچ استاتور

40

5-2-4 روتور

43

5-2-5 هواكش هاي محوري(فن هاي محوري)

45

5-3 سيستم خنك كننده

45

5-3-1 مسير هوا خنك كن در استاتور

46

5-3-2 مسير هواي خنك در كنداكتورهاي روتور

46

5-3-3 هاي جبران هوا

47

5-3-4 كولرها

47

5-4 ياتاقانها

48

5-5 رينگهاي لغزشي و نگهدارنده هاي ذغالي

49

منابع و مآخذ

61

61 صفحه wordنام و نام خانوادگي

پست الکترونيکي

شماره تلفندانلود آموزش افزايش الت تناسلي به روش پيترتاك 2020

دانلود برترین دعاهای افزایش رزق و روزی 2020

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ABC در صنایع آلومین

استاتور ,خنك ,كن ,سيم ,فصل ,سيستم ,خنك كن ,5 2 ,5 3 ,2 6 ,11 2

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

tingconchiedi nirethelong paeezan handiiran dr-najafi zalaghi lawgostaran tohidmajidi majaleh-danesh cleaningtools