فهرست

عنوان صفحه

1-1: مقدمه.

1-2: كميات اساسي الكتريكي

1-2-1: بار.

1-2-2: جريان.

1-2-3: ولتاژ.

1-2-4: توان الكتريكي.

1-2-5: مقاومت

1-3: اتصال سري مقاومتها

1-4: اتصال موازي مقاومتها

1-5: منابع.

1-5-1: منبع ولتاژ

1-5-2: منبع جريان

1-6: قانون ولتاژ كيرشهف (KVL).

1-7: مقسم ولتاژ

1-8: مقسم جريان

1-9: مدارهاي مختلط.

1-10: زمين مدار

مسائل فصل 1

فصل دوم: جريان متناوب

2-1: موج سينوسي

2-2: فركانس

2-3: مقدار متوسط.

2-4: قوانين اهم در مدارهاي AC

2-4-1: فاز.

2-5: فازور.

2-6: اعداد مختلط.

2-7: ساده كردن اعداد مختلط.

2-8: موج پالس

2-9: موج مثلثي.

مسائل فصل دوم

فصل سوم روشهاي تحليل مدار

3-1: تبديل منابع.

3-2: قضيه جمع آثار.

3-3: روش ولتاژ گره ها

3-4: روش جريان مش

3-5: روش تونن

3-6: روش نورتن.

3-7: انتقالي حداكثر توان به بار

مسائل فصل 3

فصل چهارم: وسايل اندازه گيري.

4-1: ولتمتر

4-2: آمپرمتر.

4-3: اهم متر.

4-4: تست كردن قطعات الكتريكي.

4-4-1: سيم.

4-4-2: مقاومت

4-4-3: سلف.

4-4-4: خازن

4-5: اسيلسكوپ

مسائل فصل چهارم

فصل پنجم: خازن و سلف در جريان مستقيم.

5-1: خازن

5-2: خازن در جريان مستقيم

5-3: شارژ خازن.

5-4: دشارژ خازن

5-5: به هم بستن خازنها.

5-6: سلف.

5-7: سلف در جريان مستقيم.

5-8: تغييرات جريان در سلف

5-9: به هم بستن سلف ها.

مسائل فصل پنجم.

فصل ششم: خازن و سلف در جريان متناوب

6-1: مدارهاي RC

6-1-1: مدارهاي RC موازي .

6-2: مدارهاي RL

6-2-1: مدار RL سري.

6-2-2: مدار RL موازي.

مسائل فصل ششم

فصل هفتم: مدارهاي RLC

7-1: RLC سري.

7-1-1: فركانس تشديد مدار سري.

7-2: RLC موازي.

7-2-1: فركانس تشديد در RLC موازي.

7-3: پهناي باند

مسائل فصل هفتم.

فصل هشتم ترانسفورماتورها.

8-1: اندوكتانس متقابل

8-2: توان

8-3: بازتاب امپدانس

مسائل فصل هشتم.

فصل نهم: سيستم هاي چند فازه

9-1: سيستم تك فاز

9-2: سيستم سه فاز

9-3: توان در مدارهاي سه فاز

مسائل فصل نهم:.

فصل 10: موتور و ژنراتورهاي DC

10-1: موتورهاي DC

10-2: معرفي موتورهاي DC

10-3: انواع موتورهاي DC

10-4: مدار معادل موتورهاي DC.

10-5: موتورهاي DC تحريك مجزا و موازي.

10-6: مشخصه پايانه اي موتور DC موازي.

10-7: معرفي ژنراتورهاي DC

10-8: ژنراتور تحريك مجزا.

10-9: مشخصات پايانه اي ژنراتورهاي تحريك مجزا.

10-11: كنترل ولتاژ پايانه اي.

10-12: ژنراتور dc موازي.

10-13: موتورهاي سنكرون.

10-14: مدار معادل موتور سنكرون.

10-15: موتور سنكرون از ديد ميدان مغناطيسي

10-16: كار موتور سنكرون در حالت پايدار.

10-17: سختي مشخصه گشتاور در سرعت موتور سنكرون

10-: اثر تغييرات بار روي موتور سنكرون

10-19: نمودار فيزوري ژنراتور سنكرون

10-20: ژنراتور سنكرون

10-21: ساختمان ژنراتور سنكرون

10-22: سرعت و چرخش ژنراتور سنكرون

10-23: اندازه گيري پارامترهاي مدل ژنراتور سنكرون

10-23-1: نسبت اتصال كوتاه

10-24: اثر تغييرات جريان ميدان بر موتورهاي سنكرون

10-25: موتور سنكرون كم تحريك و موتور سنكرون پر تحريك

مسائل

139 صفحه wordنام و نام خانوادگي

پست الکترونيکي

شماره تلفندانلود آموزش افزايش الت تناسلي به روش پيترتاك 2020

دانلود برترین دعاهای افزایش رزق و روزی 2020

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ABC در صنایع آلومین

فصل ,سنكرون ,جريان ,مسائل ,موتور ,dc ,سنكرون 10 ,مسائل فصل ,موتور سنكرون ,1 2 ,4 4

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

kotiran konoozasrarbook attrucunde tranpoperlu senzvertotsvil ffftrad architajgroup ronastorang ejtemaee giillowpilthe