فهرست مطالب

چکيده7

مقدمه.9

فصلاول 11

سيستمبيومتريك.11

اجزاىسيستم بيومتريك .12

فصل دوم14

تكنيك هاي بيومتريك.14

تكنيكهاي فيزيولوژيكي 15

باز شناسي هويت از طريق اثر انگشت15

اصول کلي در سيستمهاي تشخيص اثر انگشت16

استخراج ويzwj;ژگي ها.19

نحوه به دست آمدن تصوير اثر انگشت21

نحوه استخراج ويژگي ها24

باز شناسي هويت از طريق چشم.25

1- باز شناسي هويت با استفاده از شبكيه25

تاريخچه 25

آناتومي و يکتايي شبکيه27

تکنولوژي دستگاههاي اسكن .29

منابع خطاها 29

استانداردهاي عملکردي روشهاي تشخيص هويت30

مزايا و معايب تشخيص هويت از طريق شبکيه30

2-باز شناسي هويت با استفاده از عنبيه.31

تاريخچه.31

کاربردهاي شناسايي افراد بر اساس عنبيه34

مزايا و معايب تشخيص هويت از طريق عنبيه.36

علم عنبيه37

خصوصيات بيومتريک ژنتيکي و اکتسابي37

مقايسه بين الگوهاي عنبيه مساوي از نظر ژنتيکي38

باز شناسي هويت از طريق چهره39

مقدمه39

مشکلات اساسي در بازشناخت40

روشهاي استخراج خصوصيات از چهره41

روش اخذ تصاوير و تهيه بانک تصوير.43

تغييرات اعمال شده بر روي تصاوير.44

پارامترهاي مهم در تعيين نرخ بازشناخت.45

تكنيك هاى رفتارى47

باز شناسي هويت از طريق گفتار.47

مقدمه47

روشهاي پياده سازي سيستم هاي تصديق گوينده49

معرفي برخي از روشهاي بازشناسي گفتار51

باز شناسي هويت از طريق امضا.52

طبيعت امضاي انسان.52

انواع جعل امضا.53

انواع ويژگي هاي موجود در يك امضا.54

مزايا ومعايب 55

كاربردهاى بيومتريك.57

مزاياى فناورى هاى بيومتريك.57

نتيجه گيري 58

فهرست منابع59

Abstract60

فهرست شكل ها

شكل 1: ويژگي هاي مينوتا در اثر انگشت17

شكل 2 : محل نقاط هسته و دلتا بر روي اثر انگشت.20

شکل3: بلوک دياگرام نحوه کد کردن اطلاعات اثر انگشت21

شکل4: نمونه اي از پردازش اوليه تصوير به دست آمده از اسکن اثر انگشت22

شكل5 : روش اسکن مستقيم نوري23

شكل 7: نحوه عملكرد سنسور LE با استفاده از نمودار نوار انرژي34

شكل 8: نمونه اي از مدارات مجتمع براي پردازش اطلاعات اثر انگشت .36

شکل 9: نشان دهنده شماي نزديکي از الگوي رگهاي خوني درون چشم .39

شکل 10:تفاوتهاي موجود در بافت عنبيه افراد.49

شكل11: شماي كلي يك سيستم تصديق گوينده.49

شكل 12: انواع جعل امضاء.53

50 صفحه وورد 20اسلاید پاورپوینتنام و نام خانوادگي

پست الکترونيکي

شماره تلفندانلود آموزش افزايش الت تناسلي به روش پيترتاك 2020

دانلود برترین دعاهای افزایش رزق و روزی 2020

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ABC در صنایع آلومین

هويت ,اثر ,انگشت ,شناسي ,باز ,طريق ,اثر انگشت ,باز شناسي ,از طريق ,هويت از ,شناسي هويت

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

irsfe2 vistarayanehvi mirzaie ali40006 el-clasico sibgrafikt quattrakcommdod khalifahyazdi monabatsanat papiruss