چكيده :

گزارشي كه پيش روي داريد ؛ گزارش پروژة كارشناسي با موضوع طراحي و ساخت فانكشن ژنراتور است . كه به منظور استفادة عملي از مطالب تئوري و نحوة ارتقاء دستگاههاي آزمايشگاهي استفاده شده ، انتخاب شده است . اين طراحي و ساخت به دو فرم كلي و كاملاً متفاوت- يكي از اين دو فرم تكنولوژي استفاده شده درآي سي Max038 را به كار گرفته- انجام گرفته است .

ولي به دليل محدوديت بازار ايران ، و موجود نبودن اين آي سي در بازار ، طرح دومي بكمك گرفتن از قطعات پاية مورد استفاده در اين آي سي صورت گرفته است .

ولي متأسفانه استفاده از قطعات جداگانه در مدار باعث پايين آمدن ماكزيمم فركانس ، در خروجي امواج شده است.

كلمات كليدي: Duty Cycle ـ Offset ـ آستابل ـ انتگرال گير ميلر


فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده . 4

كلمات كليدي 4

مقدمه . 6

فصل اول - فرم نهايي مدار با استفاده از آي سي هاي پايه و قطعات آنالوگ

1-1- مدار توليد موج مربعي با فركانس و duty cycle متغير ودامنة ثابت . 15

1-2- مدار مبدل موج مربعي به مثلثي 20

1-3- مدار مبدل موج مثلثي به سينوسي 23

1-4- بخش تغييرات دامنه 25

فصل دوم - فرم نهايي با استفاده از آي سيMAX038 و قطعات آنالوگ

2-1- مشخصات آي سي 27

2-2- فرم نهايي و مقادير قطعات اصلي . 31

نتيجه گيري .

پيوست ها.

پيوست 1: اطلاعات فني Max038.

پيوست 2: اطلاعات فني تايمر LM555.

پيوست 3: اطلاعات فني آي سي 7414HC

پيوست 4: اطلاعات فني آي سي CA3140

فهرست منابع .

Abstract

Keywords


فهرست اشكال

فصل اول.

شكل 1-1: طرح مدار با آپ آمپ ها و ترانزيستورها

شكل 1-2: طرح بلوك دياگرامي مدار

شكل 1-3: مدار آستابل با 555.

شكل 1-4: مدار براي بدست آوردن خروج مثلثي

شكل 1-5: مدار براي بدست آوردن خروجي سينوسي

شكل 1-6: خروجي بخش مبدل مثلثي به سينوسي.

شكل 1-7: بلوك دياگرام بخش هاي اصلي مدار.

شكل 1-8: بلوك دياگرام توليد موج مربعي.

شكل 1-9: مقادير ارائه شده براي مدار آستابل با 555.

شكل 1-10: مقادير ارائه شده براي مبدل مربعي به مثلثي

شكل 1-11: مقادير ارائه شده براي مبدل مثلثي به سينوسي.

شكل 1-12: خروجي سينوسي .

شكل 1-13: مدار بخش تغييرات دامنه

شكل 1-14: شكل نهايي مدار

فصل دوم.

شكل 2-1: فرم آي سي و پايه ها

شكل 2-2: نمودار بلوكي عملياتي آي سي 8038.

شكل 2-3: فرم كلي مدار مولد شكل موج 8038.

شكل 2-4: خروجي هاي آي سي Max038

شكل 2-5: شماي داخلي آي سي و المان هاي مورد نياز

شكل 2-6: شكل نمونه براي توليد موج سينوسي


مقدمه :

براي طراحي مدار فانكشن ژنراتور از مطالعه كتابهاي تكنيك پالس و مرور شيوه توليد امواج مختلف شروع كرديم .

با مطالعة مدارهاي پايه و شيوة توليد و كنترلي امواج مختلف به دنبال ساده تر كردن بخش هاي مختلف و يا استفاده از تكنولوژيهاي مختلف براي بالا بردن سطح فركانس امواج كاهش اعوجاج موجود در امواج خروجي ؛ با استفاده از جستجو در سايت هاي مختلف الكترونيك و محصولات كارخانه هاي مختلف ؛ تصميم به استفاده از آي سي Max038 - توليد كارخانة ماكسيم - گرفتيم كه در ميان آي سي هاي موجود داراي بالاترين فركانس و كمترين اعوجاج بود ويژگيهايي خاص داشت كه در بخش دوم اين فصل به طراحي مدار و بررسي اين ويژگيها پرداخته شده است .

به دليل عملي نبودن اين مدار - موجود نبودن آي سي مربوط - سعي در طراحي مدار با استفاده از مدارهاي پايه داشتيم كه ساخت مدارنهايي با توجه به اين طرح صورت گرفته است .

بنابراين به دليل ساخت علمي اين مدار بوسيلة فرم ساخت ، قطعات پايه ؛ اين فرم در فصل اول و فرم ساخت با آي سي در فصل دوم بررسي خواهد شد .

45 صفحه wordنام و نام خانوادگي

پست الکترونيکي

شماره تلفندانلود آموزش افزايش الت تناسلي به روش پيترتاك 2020

دانلود برترین دعاهای افزایش رزق و روزی 2020

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ABC در صنایع آلومین

شكل ,مدار ,آي ,سي ,فرم ,استفاده ,شكل 1 ,آي سي ,استفاده از ,شكل 2 ,با استفاده ,ساخت فانكشن ژنراتور

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

mashhadhotelsnet morizasss gorgannn45 topstories stabesymfi subgxalcoure mehreganznj gutilura antaliya1 darakhsheshtor