فصل دوم

معرفی کدهای

ماکزیمال و گلد و کازامی

2-1 مقدمه : دنبالهshy;هاي ديجيتال را ميshy;توان به سه دسته اصلي تقسيم كرد :

دنبالهshy;هاي دودويي ، دنبالهshy;هاي غير دودويي ، دنبالهshy;هاي داراي كاربرد خاص ، دسته اول ( دنبالهshy;هاي دودويي ) بيش از ساير انواع دنبالهshy;ها بررسي شده و گسترش يافتهshy;اند . اگر چه با ظهور ابزارهاي قدرتمند در زمينه پردازش سيگنال ، دنبالهshy;هاي غير باينري نيز مورد توجه جدي قرار گرفتهshy;اند . اين دنبالهshy;ها در بسياري از زمينهshy;ها ، داراي برتريshy;هايي نسبت به دنبالهshy;هاي دودويي مي باشند . در ادامه به معرفي بعضي از دنبالهshy;هاي طراحي شده خواهيم پرداخت :

در ابتدا چندين دنباله دودويي كلاسيك ( دنبالهshy;هاي با طول ماكزيمم (m-sequnce)1 ودنباله هاي گلد2 و دنباله هاي كازامي3 ) معرفي مي شوند .

2-2 تعریف

دنبالهshy;های شبه نویزی : دنبالهshy;هایی هستند که دارای خواص زیر می باشند :

1) تابع خود همبستگی آنها در تاخیرهای غیر صفر مقداری ثابت و ناچیز است . [9]

(2-1)

2) در هر دوره تناوب تعداد صفرها و يكها تقريبا برابر هستند .

3) در هر دوره تناوب ، تعداد رشته هاي متشكل از سمبلهاي يكسان متوالي ، با افزايش طول رشته كمتر شود .

2-3 دنباله هاي كلاسيك

در اين قسمت به معرفي دنباله هايي مي پردازيم كه داراي همبستگي پريوديك خوب ، (نه بهينه ) مي باشند .

2-3-1 دنبا له هايي با طول ماكزيمال

مطالعه رياضي اين دنباله در اواسط دهه پنجاه آغاز شد . يك مجموعه از رشتهshy;هاي شبه نويز كه همه خواص شبه نويز را دارا مي باشد و دنبالهshy;هايي كه توسط يك شيفت رجيستر با فيدبك خطي كه داراي دوره تناوب ماكزيمم باشد را m-sequnce گويند . با توجه به اينكه در ساختن دنباله m همه طبقات درگير هستند شرايط اوليه متفاوت شيفت رجيستر ها ، دنبالهshy;هاي m متفاوتي توليد مي نمايند . يك شيفت رجيستر با فيدبك خطي با چند جمله اي مشخصه اولي بايد داراي شرايط زير باشد .

101 صفحه wordنام و نام خانوادگي

پست الکترونيکي

شماره تلفندانلود آموزش افزايش الت تناسلي به روش پيترتاك 2020

دانلود برترین دعاهای افزایش رزق و روزی 2020

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ABC در صنایع آلومین

دنبالهshy ,، ,دنباله ,مي ,دودويي ,داراي ,دنبالهshy هاي ,، دنبالهshy ,هاي دودويي ,شيفت رجيستر ,دوره تناوب

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

kara1sevda keevocopy shabdarflowert naft-energyb madboy karenbattery mobi010 porseshmehrr98 tifaleta walllinkwifa