<<فهرست مطالب>>

عنوان

صفحه

فصل اول:

1- معرفي سيستم PROCONT ROL P

2

1-1- سيستم عيب يابي

7

2-1- دستگاه POS

7

2- تجهيزات كنترل و ابزار دقيق

11

الف- مدول ورودي آنالوگ

13

ب- مدول ورودي ديجيتال

15

ج- مدول ورودي سپكنال آنالوگ

17

د- مدول خروجي ديجيتال

17

هـ - مدول كنترل آنالوگ و ديجيتال

17

3- رابط هاي استاندارد

20

4- سيستم انتقال اطلاعات

21

1-4- شاهراه ارتباطي

21

2-4- باس ايستگاه

22

3-4- ساختار تلگرام

23

5- سيستم ايمني و حفاظتي قابلبرنامه ريزي

25

6- سيستم مهندسي، طراحي و سرويس EDS

26

فصل دوم:

معيارهاي ارزيابي و اولويت بندي

29

اتاق كنترل مركزي

29

پانل كنترل واحد (UCB)

30

سيستم انتقال اطلاعات و مدارهاي واسط (باس و شبكه)

31

سيستم هاي جنبي و پشتيبان DES

31

مشخصه هاي سازندگان

31

مشخصه هاي ساختار سيستم هاي بررسي شده

32

اختصاص امتياز براي معيارهاي ذكر شده

32

بررسي سيستم هاي بررسي شده از نظر فني

33

مزاياي ABB

33

فصل سوم

سيستم هاي كنترل گسترده Des

37

1-3- با مقدمه، تعريف و تاريخچه

37

2-3- كنترل گسترده

46

سيستم هاي كامپيوتر مركزي دوگانه

50

اامات اساسي در سيستم كنترل گسترده

52

طراحي ورودي و خروجي

55

1- اامات ورودي و خروجي

55

2- روش هاي ورودي و خروجي

55

واحد كنترل محلي

55

زبان هاي برنامه نويسي كنترلي

59

واسطه هاي اپراتور

62

نظارت پروسه

64

كشف موارد غير عادي

65

كنترل فرايند

66

ثبت نتايج فرايند

68

عمليات معمول در واحد LCU در ايستگاه هاي جديد

70

اعلام كننده هاي هوشمند

71

انتخاب مولفه هاي ايستگاه

72

فصل چهارم:

معرف نرم افزار شبيه سازي DCS

74

برنامه نويسي به روش شيء گرا

74

الف- اشياء

76

ب- كلاسها

78

ج- وراثت

79

دلايل استفاده از روش شيء گرا

80

تسهيل و نگهداري

81

بهره گيري از حالت هاي عمومي

81

كم كردن پيچيدگي

82

طراحي نرم افزار

83

شرح نرم افزار

83

چگونگي استفاده از برنامه

84

محاسبات و كنترل فرايند سيستم

87

صفحه هاي نمايشي اپراتور

93

صفحات نمايشي برنامه

93

گرايش هاي آماري

95

شرح بعضي جزئيات

105

تعريفل توابع عملياتي مورد استفاده در برنامه

108

توابع ايجاد كننده خروجي هاي Plant

112

115 صفحه wordنام و نام خانوادگي

پست الکترونيکي

شماره تلفندانلود آموزش افزايش الت تناسلي به روش پيترتاك 2020

دانلود برترین دعاهای افزایش رزق و روزی 2020

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ABC در صنایع آلومین

سيستم ,كنترل ,ورودي ,خروجي ,مدول ,برنامه ,سيستم هاي ,كنترل گسترده ,نرم افزار ,مدول ورودي ,خروجي 55 ,سيستم انتقال اطلاعات

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

lyanrepelex firswallreano vistarayanehiq mecocmembrea dehatma yahossain139 aftereffects filmcanonvenus rairupgocon letmasembfon