چكيده :

الكترومايوگرافي (EMG) مطالعه عملكرد عضله از طريق تحليل سيگنال هاي الكتريكي توليد شده در حين انقباضات عضلاني است كه اندازه گيري آن همراه با تحريك عضله است كه ميتواند شامل عضلات ارادي و غيرارادي شود اين سيگنال به طور كلي به دو دسته ي باليني وKine Siological EMG تقسيم بندي مي شود كه خود دسته ي دوم باز دونوع سوزني وسطحي را در خود جاي مي دهدكه هر كدام درجاي خود بسته به نوع ماهيچه و بيماري مورد استفاده قرار مي گيرند در الكترومايوگرافي آنچه از اهميت ويژه اي برخوردار است نوع طراحي الكترود است كه در اين مقاله به سه نوع طراحي الكترود اشاره شده است . براي اندازه گيري و ثبت سيگنال الكترومايوگرافي مكان قرار دادن الكترود بسيار مهم ميباشد . الكترومايوگرافي موضوع تحقيقي بسيار گسترده اي مي باشد و پرداختن به هر قسمت آن خود به زمان بسيار زيادي احتياج دارد در اينجا به بررسي اين سيگنال در حركت دست مي پردازيم . براي شناسايي سيگنال دست از طبقه بندي الگوي EMG استفاده مي كنند كه اين طبقه بندي روش هاي گوناگوني از جمله swids ، هوش مصنوعي sofms و غيره مي باشد كه روش مورد بررسي در اين تحقيق طبقه بندي الگوي EMG با استفاده از نقشه هاي خود سازمانده مي باشد sofm يك شبكه رقابتي يادگيري بدونكنترلي است كه داراي الگوي طبقه بندي مي باشد . گر چه طبقه بندي الگوهاي EMG بسيار مشكل مي باشد اما به حركت دست كمك زيادي مي كند بيشترين استفاده EMG براي نوسازي دست است نوسازي دست اصولاً با استخوان بندي كنترل شده انجام مي شود . فعاليت الكتريكي ماهيچه ها به ما اين اجازه را مي دهد كه بدانيم آيا بيمار در سعي در تكان دادن انگشت ها مي كند يا نه .

هدف از ارائه استخوان بندي خارجي براي اين است كه بيمار احساس استقلال بيشتري داشته باشد براي كنترل دست هاي مصنوعي مدار آنالوگي طراحي شده است كه براي كمك به افراد مقطوع العضو مناسب است كه ما در اين جا همه اين مباحث گفته شده را مورد تحليل و بررسي قرار مي دهيم .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده

مقدمه 1

فصل اول : آشنايي با الكترومايوگرافي

1-1 مقدمه 3

2-1 الكترومايوگرافي چيست ؟ 3

3-1 منشأ سيگنال EMG كجاست ؟. 7

1-3-1 واحد حركتي . 7

4-1 آناتومي عضله 8

1-4-1 رشته عضلاني واحد 8

2-4-1 ساختار سلول ماهيچه 8

5-1 انقباض عضلاني 9

6-1 تحريك پذيري غشاء عضله 11

7-1 توليد سيگنال EMG 12

1-7-1 پتانسيل عمل . 12

8-1 تركيب سيگنال EMG 14

1-8-1 انطباق واحدهاي حركتي . 14

9-1 فعال سازي عضله 15

10-1 طبيعت سيگنال MMG 16

11-1 فاكتورهاي موثر بر سيگنال EMG.

فصل دوم :انواع سيگنال هاي الكترومايوگرافي و روشهاي طراحي

1-2 انواع EMG 21

2-2 الكترومايوگرافي سطحي : رديابي و ثبت 22

1-2-2 ارتباطات كلي 22

2-2-2 مشخصه هاي سيگنال EMG 23

3-2 مشخصه هاي نويز الكتريكي . 24

1-3-2 نويزمحدود شده . 24

2-3-2 آرتي فكت هاي حركتي 24

3-2-2 ناپايداري ذاتي سيگنال . 25

3-2 بيشينه سيگنال EMG 25

4-2 طراحي الكترود و آمپلي فاير 26

5-2 تقويت تفاضلي . 26

6-2 امپدانس داخلي 28

7-2 طراحي الكترودفعال 29

8-2 ينگ 29

9-2 استقرار الكترود 30

10-2 روش مرجح مصرف 30.

11-2 هندسه الكترود. 30

1-11-2 نسبت سيگنال به نويز 31

2-11-2 پهناي باند 32

3-11-2 ساير ماهيچه نمونه 32

4-11-2 قابليت cross talk 33

12-2 بار موازي الكترود . 33

13-2 قرار دادن الكترود EMG. 34

1-13-2 تعيين مكان و جهت يابي الكترود . 34

2-13-2 نه روي نقطه محرك 35

3-13-2 نه روي نقطه محرك 36

4-13-2 نه در لبه ي بيروني ماهيچه 37.

14-2 موقعيت الكترود نسبت به فيبرهاي ماهيچه 37

15-2 قرار دادن الكترود مقايسه 38

16-2 پردازش سيگنال EMG 39

17-2 كاربردهاي سيگنالEMG. 40

-2 الكترومايوگرافي سوزني. 41

19-2 مزايا و معايب الكترودهاي سطحي و سوزني 43

1-19-2 مزيت هاي الكترود سطحي 43

2-19-2 معايب الكترودهاي سطحي . 43

3-19-2مزاياي الكترودهاي سوزني 43.

4-19-2 معايب الكترودهاي سوزني 44

20-2 تفاوت موجود بين الكترودهاي سطحي وسوزني . 45

21-2 انواع طراحي . 45

فصل سوم :مفاهيم اساسي در بدست آوردن سيگنال EMG

1-3 مقدمه 48.

2-3 معرفي . 48.

1-2-3 نمونه برداري ديجيتال چيست ؟. 48.

2-2-3 فركانس نمونه برداري 49.

3-2-3 فركانس نمونه برداري چقدر بايد بالا باشد ؟ 49.

4-2-3 زير نمونه برداري - وقتي كه فركانس نمونه برداري خيلي پائين باشد 52.

5-2-3 فركانس نايكوئيست 53.

6-2-3 تبصره ي كاربردي DELSYS. 54.

3-3 سينوس ها و تبديل فوريه 54.

1-3-3 تجزيه سيگنال ها به سينوس ها . 55

2-3-3 دامنه فركانس . 57.

3-3-3 مستعارسازي - چطور از آن دوري كنيم ؟. 59.

4-3-3 پارمستعاد . 61

5-3-3نكته كاربردي DELSYS 63

4-3 ها . 64

1-4-3 انواع هاي ايده آل 65

2-4-3 پاسخ فاز ايده آل . 67

3-4-3 كاربردي 68

4-4-3پاسخ فاز غير خطي . 71

5-4-3 اندازه گيري ولتاژ - دامنه ، توان ودسي بل . 72

6-4-3 فركانس 3 Db 74

7-4-3 مرتبه 75

8-4-3 انواع . 76

9-4-3 هايdigital - Analog Vs . 80

10-4-3 نكته كاربردي Delsys. 84

5-3 رسيدگي به مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال 85

1-5-3 كوانتايي سازي . 85

2-5-3 رنج ديناميكي 87

3-5-3 كوانتايي سازي سيگنال EMG. 90

4-5-3 مشخص ك ردن ويژگي هاي ADC 92

5-5-3 نكته كاربردي Delsys 95

6-3 نتيجه گيري 95

فصل 4: بكارگيري مناسبت نيرويgrip مبني بر سيگنال EMG

1-4 مقدمه 98

2-4ديد كلي پايه اي يك سيستم . 98

3-4 منطقي براي توليد نيروي گريپ 99

4-4 دستاورد . 102

5-4 نتيجه . 103

فصل پنجم : طبقه بندي سيگنال EMG براي شناسايي سيگنال دست

1-5 مقدمه 105

2-5 سيگنال هاي EMG و سيستم اندازه گيري 107

3-5 طرح ويژگي خود سازمان دهي 107

4-5 روش طبقه بندي سيگنال EMG پيشنهادي . 109

5-5 نتيجه گيري 117

فصل 6: ارتباط بين نيروي ماهيچه اي ايزومتريك و سيگنال EMG به
عنوان هندسه بازو

1-6 مقدمه 119

2-6 نتايج 121

3-6 بحث 123

1-3-6 ارتباط EMG- Force 127

2-3-6 رابط نيروي MF. 129

3-3-6 رابطه ي درصد نيروي DET 131

4-3-6 نتايج . 131

4-6 روش تجربي . 132

1-4-6 اشخاص . 132

2-4-6 مجموعه تجربي 132

3-4-6 مدارك EMG و نيرو. 133

4-4-6 تحليل هاي EMG غير خطي . 135

5-4-6 تحليل هاي آماري و پارامترها 136

5-6 نتيجه گيري 136

فصل 7: طبقه بندي سيگنال EMG براي كنترل دست مصنوعي

1-7 مقدمه 138

2-7 روش ها . 140

3-7 آزمايش و نتايج. 141

1-3-7 نتيجه گيري . 142

فصل 8 : يك استخوان بندي كنترل شده توسط EMG براي نوسازي دست

1-8 مقدمه 144

2-8 سيستم اصلاح دست . 148

1-2-8 استخوان بندي خارجي 148

2-2-8 الكترونيك و نرم افزار . 149

3-8 پردازش EMG. 151

4-8 تستهاي اوليه دستگاه . 153

1-4-8 نتيجه گيري . 155

2-4-8 كارهاي آينده . 156.

فصل نهم : يك مدار آنالوگ جديد بر اي كنترل دست مصنوعي

1-9 مقدمه 158

2-9 چكيد ه اي از سيستم 160

3-9 پياده سازي مدار . 163

4-9 نتايج شبيه سازي . 166

5-9 نتيجه گيري 168

نتيجه گيري كلي . 169

170 صفحه wordنام و نام خانوادگي

پست الکترونيکي

شماره تلفندانلود آموزش افزايش الت تناسلي به روش پيترتاك 2020

دانلود برترین دعاهای افزایش رزق و روزی 2020

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ABC در صنایع آلومین

emg ,سيگنال ,مي ,بندي ,كه ,الكترود ,سيگنال emg ,4 3 ,2 3 ,طبقه بندي ,3 3 ,فركانس نمونه برداري ,نكته كاربردي delsys ,براي شناسايي سيگنال

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

dexcnabgolfpas list-project-r-do eghamatgardi frectaleuhonar searchfuncfacfei koshtyshushtar comtucelack ehsannikakhtar mjalebb niloorayanehu